inapoi la sectiunea de articole

Denumirile greceşti ale oraşelor colonii şi a provinciilor  romane

 

Hispania - Gallia - Italia - Sicilia - Illyricum - Moesia superior - Moesia inferior - Dacia - Sarmatia - Thracia - Epirus - Macedonia - Thessalia - Locris - Phocis - Euboea - Boeotia - Attica - Megaris - Peloponnesus - Cyclades - Creta - Lemnus - Lesbus - Bosporus - Troas - Mysia - Bithynia - Paphlagonia - Pontus - Aeolis - Ionia - Caria - Lydia - Phrygia - Lycia - Pisidia - Pamphylia - Galatia - Lycaonia - Cilicia - Cappadocia - Cyprus - Syria - S./Commagene - S./Cyrrhestica - S./Chalcidice - S./Seleucis et Pieria - S./Palmyrene - S./Coelesyria - S./Trachonitis - S./Decapolis - Mesopotamia - Phoenicia - Galilaea - Samaria - Iudaea - Arabia Petraea - Aegyptus - Syrtica - Byzacene - Zeugitana - Mauretania

 

 ORAȘ / PROVINCIE

 LEGENDA MONETARĂ 

Hispania

Abdera

ABDERA

Acci

COL. IVL. GEM. ACCI

Bilbilis

MUN. AUGUSTA BILBILIS

Caesaraugusta

C. C. A.

Calagurris

MUN. CAL. IULIA

Carteia

CARTEIA

Carthago Nova

C. V. I. N. C.
VR. I. N. K.

Cascantum

MUNICIP. CASCANTUM

Celsa

COL. V. I. CEL.
COL. VIC. IUL. LEP.

Clunia

CLUNIA

Corduba

COL. PATRICIA

Dertosa

(vezi Ilercavonia)

Ebora

LIBERALITATIS IULIAE EBORA

Emerita

COL. AUGUSTA EMERITA
C. A. E.

Ercavica

MUN. ERCAVICA

Gracurris

MUNICIP. GRACURRIS

Hispalis

COL. ROM.

Ilercavonia (+ Dertosa)

MUN. HIBERA IULIA ILERCAVONIA
M. H. I. ILERCAVONIA DERT.

Ilerda

ILERDA
MUN. ILERDA

Illici

C. I. IL. A.

Irippo

IRIPPO

Italica

MUNIC. ITALIC.

Iulia Traducta

IUL. TRAD.
IULIA TRAD.

Laelia

LAELIA

Oba

OBA

Osca

URB. VICT. OSCA
U. V. OSCA

Osicerda

MUN. OSICERDA

Osset

OSSET
OSSHT

Pax Iulia

PAX IUL.

Saguntum

SAG.
SAGUN.

Segobriga

SEGOBRIGA
SEGOBRICA

Segovia

SEGOVIA

Tarraco

C. V. T. TAR.
C. V. T.

Turiaso

TURIASO
MUN. TUR.

Urso

URSO
URSONE

 

 

Gallia

Cabellio

COL. CABE.

Lugdunum

COPIA

Nemausus

COL. NEM.

Vienna

C. I. V.

 

 

Italia

Paestum

P. S. S. C.

 

 

Sicilia

Agrigentum

AGRIGENTI
AKRAGANTINWN

Lilybaeum

LILUBIT.

Panormus

PANORMITAN.
PANORMITAN.
PANHORMITANORUM

Segesta

EGESTAIWN

 

 

Illyricum

Apollonia

APOLLWNIATAN

 

 

Moesia Superior

Viminacium

P. M. S. COL. VIM.

 

 

Moesia Inferior

Dionysopolis

DIONUSOPOLEITWN

Istrus

ISTRIHNWN

Nicopolis ad Istrum

NIKOPOLITWN (NIKOPOLEITON) PROS ISTRON (ISTRW)

Tomis

TOMITWN
TOMEITWN
MHTROP. PONTOU TOMEWS

Callatis

KALLATIANWN

Marcianopolis

MARKIANOPOLEITWN
MARKIANOPOLITWN
MARKIANOPOLIS

 

 

Dacia

Provincia Dacia

PROVINCIA DACIA

 

 

Sarmatia

Olbia

OLBIOPOLITWN
OLBIOPOLITEWN

Tyra

TURANWN

 

 

Thracia

Abdera

ABDEREITAI

Anchialus

OULPIANWN AGXIALEWN
OULPIAS AGXIALWN

Apollonia Pontica

APOLLWNIHTEWN EN PONTW

Augusta Traiana

AUGOUSTHS TRAIANHS

Bizya

BIZUHNWN

Byzantium

BUZANTIWN

Coela

AI. MUN. COILA
AEL. MUNICIP. COEL.

Deultum

COL. FL. PAC. DEULT.
C. F. P. D.

Elaeus

ELAIOUSIWN

Hadrianopolis

ADRIANOPOLEITWN

Imbros

IMBRI.

Maroneia

MARWNEITWN

Mesembria

MESAMBRIANWN

Nicopolis ad Nestum

OULPIAS NIKOPOLEWS PROS MESGW

Odessus

ODHSSEITWN

Pautalia

PAUTALIWTWN
OULPIAS PAUTALIAS

Perinthus

PERINQIWN
PERINQIWN IWNWN TON KTISTHN

Philippopolis

FILIPPOPOLEITWN
MHTROPOLEWS FILIPPOPOLEOS

Plotinopolis

PLWTEINOPOLEITWN

Samo

SAMOQRAKWN

Serdica

OULPIAS SERDIKHS
SERDWN

Sestus

SHSTIWN

Thasos

QASIWN

Topirus

TOPEIREITWN
OULPIAS TOPEIROU

Traianapolis

TRAIANOPOLEITWN

 

 

Epirus

Buthrotum

C. I. BUT.
C. A. BUT.
C. C. I. B.

Cassope

KASSWPAIWN MOLOSSWN

Corcyra

KORKURA
KORKURAIWN

Cranii

KRANAIWN

Nicopolis

NIKOPOLEWS
NEIKOPOLIS IERA
IERAS NEIKOPOLEWS

Phoenice

FOINIKAIEWN
FOINEIKAIEWN

 

 

Macedonia

Amphipolis

AMFIPOLITWN
AMFIPOLEITWN

Beroea

KOI. MAKEDONWN DIS NEW. BEROIE
KOIN. MAKE. B NEW. BERAIWN
KOINON MAKEDONWN B NEWKO. BEROIAIWN
KOI. MAKEDON. B NEW. EN BEROIA

Cassandreia

COLONIA IULIA AUG. CASSANDRENSIS

Dium

COLONIA IULIA DIENSIS
COL. IUL. AUG. DIENSIS

Edessa

EDESSAIWN
EDESSEWN

Heracleia Sintica

HRAKLEWTWN

Koinon Makedonon

MAKEDONWN
SEBASTOS MAKEDONWN
KOINON MAKEDONWN
KOINON MAKEDONWN NEW.
KOINON MAKEDONWN B NEW.

Pella

COL. IUL. AUG. PELLA

Philippi

COHOR. PRAE. PHIL.
COl. AUG. IUL. PHILIP.
A. I. C. V. P.

Stobi

MUNICIPIUM STOBENSIUM

Thessalonica

QESSALONIKEWN
QESSALONEIKEWN
QESSALONIKH
QESSALONIKH KOLW. MHTROP.

 

 

Thessalia

Koinon Thessalon

QESSALWN
KOINON QESSALWN

Magnetes

MAGNHTWN

Peparethus

PEPARHQIWN

 

 

Locris

Opus

OPOUNTIWN

 

 

Phocis

Delphi

DELFWN
PUQIA

 

 

Euboea

Carystus

KARU.
KARUSTIWN

Chalcis

XALKIDEWN

Eretria

ERETRIWN

 

 

Boeotia

Tanagra

TANAGRAIWN

Thebae

QHBAIWN

Thespiae

QESPIEWN

 

 

Attica

Aegina

AIGEINHTWN

Athenae

AQH.
AQHNAIWN

Oropus

WRWPIWN

 

 

Megaris

Aegosthena

AIGOSQENIWN

Megara

MEGAREWN

Pagae

PAGAIWN

 

 

Peloponnesus

Aegeira

AIGEIRATWN

Aegium

AIGIEWN

Argos

ARGEIWN
NEMEIA
HRAIA

Asine

ASINAIWN

Asopus

ASWPEITWN

Boeae

BOIATWN

Bura

BOURAEWN
BOUREATWN

Caphyae

KAFUIATWN

Cleitor

KLEITORIWN

Cleonae

KLEONAIWN
KLEWNAIWN

Colone

KOLWNIEWN
KOLWNEITWN

Corinthus

LAUS IULI. CORINT.
C. L. I. COR.
COL. IUL. COR.
COL. IUL. FLAV. AUG. COR.

Cynaetha

KUNAIQEWN

Cyparissia

KUPARISSIEWN

Dyme

C. I. D.
C. I. A. DUM.

Elis

HLEIWN

Epidaurus

EPIDAUROU
IERAS EPIDAUROU

Gythium

GUQEATWN

Heraea

HRAIEWN

Hermione

ERMIONEWN

Lacedaemon

LA.
LAKEDAIMONIWN

Las

LAWN

Mantineia

MANTINEWN

Megalopolis

MEGALOPOLEITWN

Messene

MESSHNIWN

Methana

MEQANAIWN

Mothone

MOQWNAIWN

Orchomenos

ORXOMENIWN

Patrae

COL. A. A. PATR.

Pellene

PELLHNEWN

Pheneus

FENEATWN

Phialia

FIALEWN

Phlius

FLEIASIWN

Psophis

YWFIDIWN
YWFEIDIWN

Pylus

PULIWN

Sicyon

SIKUWNIWN

Tegea

TEGEATAN

Tenea

TENEATWN

Thelpusa

QELPOUSIWN

Thuria

QOURIATWN LA.

Troezen

TROIZHNIWN

Zacynthus

ZAKUNQIWN

 

 

Cyclades

Aegiale

EGIALEWN

Andros

ANDRIWN

Gyaros

GUARIWN

Ios

IHTWN

Melos

MHLIWN

Minoa

MINOHTWN

Myconos

MUKONIWN

Naxos

NACI.
NACIWN

Paros

PARIWN

Pholegandros

FOLEKANDRIWN

Seriphos

SEREIFIWN

Siphnos

SIFNIWN

Syros

SURIWN
SURI. KABIRWN
EISIS SURIWN
ERMHS SURIWN

Tenos

THNIWN

Thera

QHRAIWN
QHREWN

 

 

Creta

Axus

KRHTES ACIWN

Cnossus

C. C.
C. I. N. C.
C. N. C. EX D. D.
C. N. I. GNOS.

Cydonia

KUDWNIATAN
SUNKLHTW KRHTES KUDWNEATWN

Eleutherna

ELEUQ.

Gortyna

GORTU.

Hierapytna

IERA.
IERAPUTNIWN

Koinon Kreton

KOINON KRHTWN
K. K.

Lappa

LAP.
LAPPAION

Latus

LATI

Lyttus

LUT.

Polyrhenium

POL.
POLUR.

 

 

Lemnus

Hephaestia

HFAISTIEWN
HFESTIEWN

 

 

Lesbus

Eresus

ERESIWN

Koinon Lesbion

KOINON LESBIWN

Methymna

MHQUMNAIWN

Mytilene

MUTILHNAIWN

Poroselene

POROSELHNEITWN
PWROSELHNEITWN

 

 

Bosporus

Agrippia Caesarea

AGRIPPEWN KAISAREWN

 

 

Troas

Abydus

ABUDHNWN

Alexandria

COL. ALEXAND. AVG.
COL.ALEX.TRO.
COL. TROA.
COL. AVG. TROAD.

Antandrus

ANTANDREWN
ANTANDRIWN

Assus

ASSI.
ASSIWN

Dardanus

DARDANIWN

Gargara

GARGAREWN

Ilium

ILI.
ILIEWN

Pionia

PIONITWN

Scepsis

SKHYIWN
SKHYIWN DARDANIWN

Tenedus

TENE.

 

 

Mysia

Adramyteum

ADRAMUTHNWN

Apollonia ad Rhyndacum

APOLLWNIATWN
APOLLWNIATWN PROS RUNDAKW

Attaea

ATTAITWN
ATTAEITWN
ATTAETWN

Cyzicus

KUZI.
KUZIKHNWN

Hadrianeia

ADRIANEWN

Hadriani ad Olympum

ADRIANWN
ADRIANWN PROS OLUMPW.

Hadrianothera

ADRIANOQHRITWN

Lampsacus

LAMYAKHNWN
LANYAKHNWN

Miletopolis

MEILHTOPOLEITWN

Parium

C. G. I. H. P.

Pergamum

PERGAMHNWN

Perperene

PERPERHNIWN

Pitane

PITANAIWN

Poemanenum

POIMANHMWN

 

 

Bithynia

Apameia

COL. IUL. CONC. APAM. AUG. D. D.
C. I. C. A. APA. D. D.
C. I. C. A. D. D.

Bithynium (Claudiopolis)

KLAUDIOPOLEITWN
BIQUNIEWN
ADRIANWN BEIQUNIEWN

Caesarea Germanica

KAISAREIAS GERMANIKHS
KAISAREWN TWN EN BEIQUNIA

Calchedon

KALXADONIWN

Cius

KIANWN

Claudiopolis

(vezi Bithynium)

Creteia -Flaviopolis

KRHTIEWN
KRHTIEWN FLAOUIOPOLITWN
KRHTIA FLAOUIOPOLIS

Heracleia Pontica

HRAKLEWTAN (EN) PONTW
HRAKLHAS (EN) PONTW
HRAKLEWTAN MATROS APOIKWN

Iuliopolis

IOULIOPOLEITWN
IOULIOPOLIS

Koinon Bithynias

KOINON BEIQUNIAS
BIQUNIA

Nicaea

NIKAIEWN
NEIKAIEWN

Nicomedia

NIKOMHDEWN
MHTROPOLEWS NIKOMHDIAS
H MHTROPOLIS NIKOMHDEIA
NIKOMH. H MHTROPOLIS KAI BIQUNIAS KAI P.
NEIKOMHD. MHT. NEWKO.
NIKOMHDEWN DIS (TRIS) NEWKORWN

Prusa ad Olympum

PROUSAEWN

Prusias ad Hypium

PROUSIEWN
PROUSIEWN PROS UPIW

Tium

TIANWN

 

 

Paphlagonia

Abunoteichos (vezi Ionopolis)

ABWNOTEIXEITWN

Amastris

AMASTRIANWN

Gangra

(vezi Germanicopolis)

Germanicopolis (+Gangra)

ESTIA
GERMANIKOPOLEWS
GERMANIKOPOLIS ESTIA QEWN
GANGRWN

Hestia

(vezi Germanicopolis)

Ionopolis (Abunoteichos)

IWNOPOLEITWN

Neoclaudiopolis

NEOKLAUDIOPOLEITWN

Pompeiopolis (Sebaste)

MHTRO. PAFLA. POMPHIOPOLIS
SEBASTH MHTRO. PAF.

Sebaste

(vezi Pompeiopolis)

Sinope

C. I. F.
C. I. F. S.
S. I. F. SINOPE

 

 

Pontus

Amasia

AMASIAS

Amisus

AMISOU
AMISOU ELEUQERAS

Cerasus

KERASOUNTIWN

Koinon Pontou (vezi Neocaesarea)

KOINON PONTOU

Neocaesarea

KOIN. PO. NEOKAIS. MHTRO.
MHT. NEOKAISARIAS

Nicopolis ad Lycum

NEIKOPOLEWS
NEIKOPOLITWN ADRIAN.

Pontus

(vezi Koinon P.)

Sebasteia

SEBASTHNWN
SEBASTIAS MHTROPOLEWS

Sebastopolis-Heracleopolis

SEBASTOPOLITWN
SEBASTOPOLEWS
SEBASTOPO. HERAKLEOPO.

Trapezus

TRAPEZOUNTIWN

Zela

ZHLITWN TOU PONTOU

 

 

Aeolis

Aegae

AIGAEWN

Cyme

KUMAIWN

Elaea

ELAITWN

Myrina

MURINAIWN
MUREINAIWN
AIOLEWN MUREINAIWN

Temnus

THMNEITWN
TAMNITAN

 

 

Ionia

Chius

XIOS
XIWN

Clazomenae

KLAZOMENIWN

Colophon

KOLOFWNIWN

Ephesus

EFESIWN

Erythrae

ERUQRAIWN

Lebedus

LEBEDIWN

Magnesia ad Maeandrum

MAGNHTWN

Metropolis

MHTROPOLEITWN
MHTROPOLEITWN TWN EN IWNIA

Miletus

MILHSIWN

Neapolis

ADR. AURH. NEAPOLITWN
AURHLIEWN NEAPOLITWN
AUR. NEAPOLITWN

Phocea

FW.
FWKAIEWN
FWKAEWN

Priene

PRIHNEWN

Samos

SAMIWN
SAMIWN PRWTWN IWNIAS

Smyrna

ZMURNAIWN
SMURNAIWN

Teos

THIWN
THIWN EIWNWN

 

 

Caria

Alabanda

ALABANDEWN

Alinda

ALINDEWN

Amyzon

AMUZONEWN

Antiochia ad Maeandrum

ANTOXEWN

Aphrodisias

AFRODEISIEWN

Apollonia Salbace

APOLLWNIATWN

Astypalaea

ASTUPALAEWN

Attuda

ATTOUDEWN

Bargasa

BARGASENWN

Bargylia

BARGULIHTWN

Ceramus

KERAMIHTWN

Cidramus

KIDRAMHNWN

Cnidus

KNIDIWN

Cos

KWIWN

Cys

KUITWN

Euippe

EUIPPEWN

Euromus

EURWMEWN

Harpasa

ARPASHNWN

Heracleia Salbace

HRAKLEWTWN

Hydisus

UDISEWN

Hyllarima

ULLARIMEWN

Iasus

IASEWN

Mylasa

MULASEWN

Myndus

MUNDIWN

Neapolis ad Harpasum

NEAPOLEITWN

Orthosia

ORQWSIEWN

Rhodus

RODIWN
RODIOI UPER TWN SEBASTWN

Sebastopolis

SEBASTOPOLITWN
SEBASTOPOLEITWN

Stratoniceia

STRATONIKEWN

Tabae

TABHNWN

Trapezopolis

TRAPEZOPOLEITWN
TRAPEZOPOLITWN

Tymnessus

TUMNHSEWN

 

 

Lydia

Apollonieron

APOLLWNIERITWN
APOLLWNIEREITWN
APOLLWNOIEREITWN

Apollonis

APOLLWNIDEWN

Attaleia

ATTALEATWN

Blaundus

BLAUNDEWN
BLAOUNDEWN
BLAUNDEWN MAKEDONWN

Briula

BRIOULEITWN

Came

KAMHNWN

Cilbiani Inferior
(vezi Nicaea in Lydia)

KILBIANWN TWN UPWN PERI NEIKAIAN
KILBIANWN NEIKAIAS

Cilbiani Superior

KILBIANWN TWN ANW

Daldis

DALDIANWN

Dioshieron

DIOSIERITWN
DIOSIEREITWN

Germe

GERMHNWN

Gordus-Iulia

IOULIEWN GORDHNWN
GORDHNON

Hermocapelia

ERMOKAPHLITWN
ERMOKAPHLEITWN

Hierocaesarea

IEROKAISAREWN

Hypaepa

UPAIPHNWN

Hyrcanis

URKANWN
URKANWN MAKEDONWN

Indi-Stratoniceia

(vezi Stratoniceia-Hadrianopolis)

Maeonia

MAIONWN

Magnesia ad Sipylum

MAGNHTWN SIPULOU

Mastaura

MASTAUREITWN

Mostene

MOSTHNWN
MOSTHNWN KAISAREWN
MOSTHNWN LUDWN

Nacrasa

NAKRASITWN
NAKRASEITWN
NAKRASEWN

Nicaea
(vezi Cilbiani inferior)

NEIKAEWN KILBIANWN
NEIKAEWN TWN EN KILBIANWN

Nysa

NUSAEWN

Philadelphia

FILADELFEWN
NEOKAISAREWN
FL. FILADELFEWN

Saitta

SAITTHNWN

Sala

SALHNWN

Sardes

SARDIANWN
KAISAREWN SARDIANWN

Silandus

SILANDEWN

Stratoniceia-Hadrianopolis
(Indi-Stratoniceia)

INEI
INDEI. STRATONEIKEWN
ADRIANOPOLEITWN STRATONEIKEWN

Tabala

TABALEWN

Thyatira

QUATIRHNOI
QUATIRHNWN
QUATEIRHNWN

Titacazus

TITAKAZHNWN

Tmolus Aureliopolis

TMWLEITWN
AURHLIOP. TMWL.
AURHLIOPOLITWN
AURHLIOPOLITAIS

Tomaris

TOMARHNWN

Tralles

KAISAREWN
KAISAREWN TRALLIANWN
TRALLIANWN
TRALLIANWN PRWTWN ELLADOS

Tripolis

TRIPOLTWN
TRIPOLEITWN

 

 

Phrygia

Accilaeum

AKKILAEWN

Acmoneia

AKMONEWN

Aezanis

AIZANITWN
AIZANEITWN

Alia

ALIHNWN

Amorium

AMORIANWN

Ancyra

ANKURANWN
IOULIEWN ANKURANWN

Apameia

APAMEWN (APAMEIS) KOINON FRUGIAS
APAMEWN

Appia

APPIANWN

Bria

BRIANWN

Bruzus

BROUZHNWN

Cadi

KADOHNWN

Ceretapa

KERETAPEWN
KERETAPEWN DIOKAISAREWN

Cibyra

KIBURATWN
KAISAREWN KIBURATWN

Cidyessus

KIDUHSSEWN

Colossae

KOLOSSHNWN

Cotiaeum

KOTIAEWN
KOTIAEIS RWMHN
KOTIAEIS SUNKLHTON

Diocaesarea

(vezi Ceretapa)

Diocleia

DIOKLEANWN MOZEANWN

Dionysopolis

DIONUSOPOLITWN
DIONUSOPOLEITWN

Docimeium

DOKIMEWN
DOKIMEWN MAKEDONWN

Dorylaeum

DORULAEWN

Eriza

ERIZHNWN

Eucarpeia

EUKARPITIKOU
EUKARPEWN

Eumeneia

EUMENEWN
EUMENEWN AXAIWN

Grimenothyrae

FLAOUIWN GRIMENOQUREWN
GRIMENOQUREWN

Hadrianopolis Sebaste

ADRIANOPOLEITWN
SEB. ADRIANOPOLEITWN

Hierapolis

IERAPOLITWN
IERAPOLEITWN

Hieropolis

IEROPOLEITWN

Hydrela

UDRHLEITWN

Hyrgaleis

URGALEWN
URGALLEWN

Iulia

IOULIEWN

Laodicea ad Lycum

LAODIKEWN

Lysias

LUSIADEWN

Metropolis

MHTROPOLEITWN FRUG.

Midaeum

MIDAEWN

Nacoleia

NAKOLEWN

Ococleia

OKOKLIEWN

Otrus

OTROHNWN

Palaeobeudos

PALAIOBEUDHNWN

Peltae

PELTHNWN
PELTHNWN MAKEDONWN

Philomelium

FILOMHLEWN

Prymnessus

PRUMNHSSEWN
PRUMNHSSEIS

Sebaste

SEBASTHNWN

Siblia

SIBLIANWN
SEIBLIANWN

Siocharax

SIOXARAKEITWN MOCEA.

Stectorium

STEKTORHNWN

Synaus

SUNAEITWN

Synnada

SUNNADEWN
SUNNADEWN
SUNNADEWN DWRIEWN IWNWN
SUNNADIS
SUNNADEIS

Temenothyrae Flaviopolis

THMENOQUREUSI
THMENOQUREWN

Themisonium

QEMISWNEWN

Tiberiopolis

TIBERIOPOLITWN
TIBERIOPOLEITWN

Traianapolis

TRAIANOPOLITWN
TRAIANOPOLITAIS

 

 

Lycia

Acalissus

AKALISSEWN

Aninetus

ANINHSIWN

Antiphellus

ANTIFELLEITWN

Aperlae

APERLEITWN

Araxa

ARACEWN

Arneae

ARNEATWN

Arycanda

ARUKANDEWN

Bagis

BAGHNWN
KAISAREWN BAGHNWN
BAGEIS

Balbura

BALBOUREWN

Bubon

BOUBWNEWN

Candyba

KANDUBEWN

Choma

XWMATEITWN

Corydalla

KORUDALLEWN

Cyane

KUANEITWN

Gagae

GAGATWN

Limyra

LIMUREWN

Masicytes

MA.

Myra

MUREWN

Olympus

OLMPHNWN

Patara

PATAREWN

Phaselis

FASHLITWN
FASHLEITWN

Phellus

FELLEITWN

Podalia

PODALIWTWN

Rhodiapolis

RODIAPOLEITWN

Termessus Minor

TER. OI.

Tlos

TLWSEWN

Trebenna

TREBENNATWN

 

 

Pisidia

Adada

ADADEWN

Amblada

AMBLADEWN LAKEDAIMONIWN

Andeda

ANDHDEWN

Antiochia

ANTIOCHIA COLONIA CAESARIA
COL. CAES. ANTIOCH.
COLON. ANTIOCH.

Apollonia Mordiaem

APOLLWNIATWN
APOLLWNIATWN LUKIWN
APOLLWNIATWN LU. QRA. KO.

Ariassus

ARIASSEWN
AREASSEWN

Baris

BARHNWN

Codrula

KODROULEWN

Colbasa

KOLBASEWN
KOLBASSEWN

Comama

COL. IUL. AUG. I. F. COMAMENORUM
COL. COMAMEN.
COL. AUG. COMAMA

Conana

KONANEWN

Cremna

COL. CREMNA
COL. IUL. AUG. FELICIS. CREMNENSIUM

Etenna

ETENNEWN

Isinda

ISINDEWN
ISINDEWN EIWNWN

Lysinia

LUSINIEWN

Mallus

MALHNWN

Olbasa

COL. OLBASENORUM
COL. AUG. OLB.
COL. IUL. AUGU. OLBASENE.

Palaeopolis

PALAIOPOLEITWN
PALEOPOLITWN

Panemoteichos

PAEMOTEIXITWN

Pappa Tiberia

TIBERIEWN PAPPHNWN

Pednelissus

PEDNHLISSEWN
PETNHLISSEWN

Pogla

PWGLEWN

Prostanna

PROS.
PROSTANNEWN

Sagalassus

SAGALASSEWN
SAGALASSEWN PRWTH PISIDWN

Seleuceia

KLAUDIOSELEUKEWN

Selge

SELGEWN

Sibidunda

SIBIDOUNDEWN

Termessus Maior

TERMESSEWN

Timbriada

TIMBRIALEWN

Tityassus

TITUASSEWN

Verbe

OUERBIANWN

 

 

Pamphylia

Aspendus

ASPENDIWN

Attalia

ATTALEWN

Magydus

MA.
MAGU.
MAGUDEWN

Perga

PERGAIWN
ARTEMIDOS PERGAIAS
PERGAIAS ARTEMIDOS ASULOU
PERGAIWN MHTROPOLEWS PANFULIAS

Side

SIDHTWN

Sillyum

SILUEWN
SILLUEWN

 

 

Galatia

Ancyra

SEBASTHNWN TEKTOSAGWN
MHTROPOLEWS ANKURAS
MHTROPOLEWS ANKURANWN

Germa

CO. GERMENORUM
COL. AUG. GERMENOR.

Pessinus

PESSINOUNTIWN
GAL. TOLIS. PESSINOUNTIWN
SEBA. TOLISTOBO. PESSINOUNTI.

Tavium

SEBASTHNWN TROKMWN
SE. TRO. TAOUIANWN
TAOUIANWN

 

 

Lycaonia

Barata

BARATEWN KOINON LUKAONIAS

Dalisandus

DALISANDEWN KOINON LUKAO.

Derbe

KLAU. DERB. KOI. LUKAONIAS

Hyde

UDHS IERAS KOINON LUKAONIAS

Iconium

KLAUDEIKONIEWN
COL. AEL. ADR. ICONIEN.

Ilistra

ILISTREWN KOINON LUKAONIAS

Laodiceia Combusta

KLAUDIOLAODIKEWN

Laranda

LARAND. MHT. KOIN. LUKAONIAS
SEB. LARANDEWN MHTROPO. KOINON

Lystra

COL. IUL. LUSTRA
COL. IUL. FEL. GEM. LUSTRA

Parlais

IUL. AUG. COL. PARLAIS
IUL. AUG. HA. COL. PARLA.

Savatra

SAOUATREWN
SAOUATREWN KOI. LUKAONIAS

 

 

Cilicia

Adana

ADANEWN

Aegeae

AIGEAIWN

Alexandria ad Issum

ALECANDREWN
ALECANDREWN KAT ISSON

Anazarbus

KAISAREWN
KAISAREWN TWN PROS TW ANAZARBW
ANAZARBEWN
ANAZARBOU

Anemurium

ANEMOURIEWN
ANEMOUREWN

Antiochia ad Cragum

ANTIOXEWN THS PARALIOU

Augusta

AUGOUSTANWN

Carallia

KARALLIWTWN

Casae

KASATWN

Celenderis

KELENDERITWN

Cestrus

KESTRHNWN

Claudiopolis

KLAUDIOPOLITWN

Colybrassus

KOLUBRASSEWN

Coracesium

KORAKHSIWTWN

Coropissus

KOROPISSEWN
KOROPEISEWN

Corycus

KWRUKIWTWN

Diocaesarea

DIOKAISAREWN
ADRIANWN DIOKESAREWN
ADRI. DIOKESAREWN MHTRO. KENNATWN

Epiphaneia

EPIFANEWN

Flaviopolis

FLAUIOPOLEITWN
FLAOUIOPOLEITWN

Germanicopolis

ADRIANH GERMANIKOPOLITWN

Hieropolis-Castabala

IEROPOLITWN
IEROPOLEITWN TWN PROS TW PURAMW
IEROPOLEITWN KASTABALEWN

Iotape

IWTAPEITWN

Irenopolis

IRHNOPOLITWN
EIRHNOPOLEITWN

Isaura Nova

ISAURWN
MHTROPOLEWS ISAURWN

Laerte

LAERTEITWN

Lamus

LAMOU MHTROP. LAMWTIDOS
LAM. MHTR. THS LAMW

Lyrbe

LURBEITWN

Mallus

MALLWTWN
MALLO COLONIA
MALLO COLONIA FELEX

Mopsus

MOYEATWN
ADRI. MOYSEATWN POLEWS
ADRIANWN MOYEAWN (MOMYSEATWN)

Myus

MUEITWN MANA

Ninica Claudiopolis

COL. IUL. AUG. FELI. NINIC. CLAUD.
NINI. COL. CLAUDIOPOLI

Olba

OLBEWN
OLBEWN THS IERAS KAI KENNATWN KAI LALASSEWN

Philadelphia

FILADELFEWN KHTIDOS
FILADELFEWN KIHTIDOS
FILADELFEWN THS KIHTIDOS
FILADELFEWN KIHTWN

Pompeiopolis

(vezi Soli-Pompeiopolis)

Sebaste (Elaeusa-S.)

SEBASTHNWN
SEBASTH NAUARXIS
SEBASTH IER. AS. AUT. NAU.

Seleuceia ad Calycadnum

SELEUKEWN
SELEUKEWN TWN PROS TW KALUKADNW

Selinus

SELINOUSIWN
NER. TRAI. SELI.
TRAIANO. SELINOU.

Soli-Pompeiopolis

POMPHIOPOLEITWN

Syedra

SUDREWN

Tarsus

TARSEWN MHTROPOLEWS
TARSOU MHTROPOLEWS
TARSOU THS MHTROPOLEW

Titiopolis

TITIOPOLEITWN

Zephyrium-Hadrianopolis

ZEFURIWTWN
ADRIANOPOLITWN ZEFURIWTWN

 

 

Cappadocia

Caesarea

MHTROPOLEWS KAISARIAS
KAISAREWN TWN PROS TW ARGAIW

Cybistra

KUBISTREWN

Tyana

TUANEWN
KOLWNIAS TUANWN

 

 

Cyprus

Koinon Kyprion

KOINON KUPRIWN

 

 

Syria

Koinon Syrias

KOINON SURIAS

 

 

Syria/Commagene

Antiochia ad Euphratem

ANTIOXEWN PROS EUFRATHN

Doliche

DOLIXAIWN

Germanicia Caesarea

KAISAR. GERMANIKEWN KO.
KAIS. GERMA. KOM.

Samosata

SAMOSATEWN
FLA. SAMO. MHTRO. KOM.
F. SAMOS. IER. ASU. AUTONO. MHTR. KOM.

Zeugma

ZEUGMATEWN

 

 

Syria/Cyrrhestica

Cyrrhus

KURRHSTWN

Hieropolis

QEAS SURIAS IEROPOLITWN

 

 

Syria/Chalcidice

Chalcis

FL. XALKIDEWN

 

 

Syria/Seleucia et Pieria

Apameia

KLAUDIEWN APAMEWN

Antiochia ad Orontem

ANTIOXEWN
ANTIOXEWN MHTROPOLEWS
ANTIOXEWN THS MHTROPOLEWS
ANTIOXEWN MHTRO. KOLWN.

Emesa

EMISHNWN
EMISWN KOLWNIAS
MHTRO. KOL. EMISWN

Gabala

GABALEWN

Laodicea ad Mare

IOULIEWN TWN KAI LAODIKEWN
IOUL. LAODI. SEOU. MHTROPOLEWS
COL. LAOD. METROPOLEOS
LAUDICEON

Nicopolis Seleucidis

NEIKOPOLEITWN THS SELEUKIDOS T. IERAS
NEIKOPOLEITWN SELEUKIDOS

Paltus

PALTHNWN

Raphanea

PEFANEWTWN

Rhosus

ROSEWN IERAS

Seleuceia Pieria

SELEUKEWN PIERIAS
SELEUKEWN THS IERAS KAI AUTONOMOU

 

 

Syria/Palmyrene

Palmyra

PALMURA

 

 

Syria/Coelesyria

Damascus

DAMASKHNWN
DAMASKOU MHTROPOLEWS
DAMASKOU IERAS KAI ENDOCOU
COL. DAMAS. METRO.

Demetrias

DHMHTRIEWN

Heliopolis

COL. HEL.
COL. IUL. AUG. FEL. HEL.

Laodicea ad Libanum

LAODIKEWN PROS LIBANW

Leucas ad Chrysoroam

LEUKADIWN
LEUKADIWN TWN KAI KLAUDIAIWN
KLAUDIEWN TWN KAI LEUKADIWN

 

 

Syria/Trachonitis

Caesarea Panias

KAI. SEB. IER. KAI ASU. UP. PANEIW
KAISAR. PANIADOS
KAISARIA PANIAS

Gaba

KLAUDI. FILIP. GABHNWN
GABHNWN

 

 

Syria/Decapolis

Abila

SE. ABILHNWN I.A.A.G. KOI. SU.

Canata
Canatha

KANATHNWN
KANAQHNWN GABEIN.

Capitolias

KAPITWLIEWN I. A. A.

Gadara

GADARA
GADAREIS
GADAREWN
POMPHIEWN GADAREWN

Pella

PELLAIWN

 

 

Mesopotamia

Anthemusia

ANQEMOUSIA
ANQEMOUSION

Carrhae

AUR. KARRHNWN FILORWMAIWN KOLWNIA
KOL. MHTROPOLIS KARRHNWN
KARRA KOL. MHT. MESSOP.
COL. CAR.
COL. AUR. METROPOL. ANTONINIANA CA.

Edessa

EDESSA
EDESSHNWN

Nisibis

KOL. NESIBI.
SEP. KOLW. NESIBI. MHT.
IOU. SEP. KOLW. NESIBI.

Rhesaena

RHSAINHSIWN
SEP. KOL. RHSAINHSIWN

Singara

AUR. SEP. KOL. SINGARA
MHT. KO. AU. S. SE. SINGARA
IOU. SEP.KOLWN. SINGARA

 

 

Phoenicia

Aradus

ARADIWN

Berytus

COL. BER.
COL. IUL. AUG. FEL. BER.
COL. ANT. AUG. FEL. BER.

Botrys

BOTRUHNWN

Byblus

BUBLIWN
BUBLOU IERAS

Caesarea ad Libanum

KAISAREIAS LIBANOU
KAISAREWN TWN EN TW LIBANW
COL. CAESAREA LIB.

Dora

DWRITWN
DWR. IER. ASUL. AUTON. NAUARX.
DWRA IERA.

Orthosia

ORQWSIEWN
ORQWSEWN

Ptolemais-Ace

COL. PTOL.
COLONIA PTOLEMAIS

Sidon

SIDWNOS
SIDWNOS QEAS
SIDWNOS IERAS
COL. AUR. PIA METROP. SIDON

Tripolis

TRIPOLTWN
TRIPOLEITWN

Tyrus

TUROU IERAS KAI ASULOU
TUROU IERAS MHTROPOLEWS
SEP. TURUS METRO. COLONI.

 

 

Galilaea

Diocaesarea-Sepphoris

SEPFWRHNWN
DIOKAISAREIAS

Sepphoris

(vezi Diocaesarea-Sepphoris)

Tiberias

TIBERIEWN
KLAUDIO. TIBERIEWN
TIB. KL. SUR. PAL.

 

 

Samaria

Antipatris

ANT. ANTIPATR.

Caesarea

KAISAREWN
KAISARIA H PROS SEBASTW LIMENI
COLONIA PRIMA FLAVIA AUGUSTA FELIX CAESARENSIS
CAESAREA METROPOLIS PROVINCIAE SYRIAE PALAESTINAE

Diospolis-Lydda

L. SEP. SEOU. DIOSPOLIS

Ioppa

FLAOUIO. IOPPHS

Neapolis

FLAOUI. NEAPOL. SAMARE.
FL. NEAS. POLEWS SURIAS PALAISTINHS
COL. NEAPOLI.
COL. IUL. NEAPOL.
COL. SERGIA. NEAPOL.

Nysa-Scythopolis

NUSAIEWN
NUSAIEWN TWN KAI SKUQOPOLEITWN
NUS. SKUQOPOLEITWN IERAS

Sebaste

SEBASTHNWN
SEBASTHNWN SURIAS
COL. L. SEP. SEBASTE

 

 

Iudaea

Aelia Capitolina
(Hierosolyma/Jerusalem)

COL. AEL. CAP.
COL. AEL. CAP. COMM. P. F.

Anthedon

ANQHDONOS

Ascalon

AS.
ASKALW.
ASKALWN

Eleutheropolis

L. SEP. SEOUH. ELEUQE.

Gaza

GAZAIWN
GAZA

Jerusalem

(vezi Aelia Capitolina)

Nicopolis-Emmaus

NEIKOPOLITWN
NIKOPOLIS

Raphia

RAFIA
IERA RAFIA

 

 

Arabia Petraea

Adraa

ADRAHNWN

Bostra

BOSTRA
TUXH NEAS TRAIANHS BOSTRAS
COLONIA BOSTRA
COL. METROPOLIS BOSTRA
COL. METROPOLIS BOSTRENORUM

Charachmoba

XARAXMWBA
XARAXMWBHNWN

Dium

DEIHNWN

Eboda

EBWDHS

Esbus

ESBOUS
AUR. ESBOUS

Gerasa

ARTEMIS TUXH GERASWN
AN. TW. PR. XR. TW. PR. GE.

Medaba

MHDABWN TUXH

Petra

PETRA MHTROPOLIS
ADRIANH PETRA MHTROPOLIS

Philadelphia

FILADELFEWN KOILHS SURIAS
FIL. KOI. SURI.

Philippopolis

FILIPPOPOLITWN KOLWNIAS

Rabbathmoba

RABBAQMWBA
RABBAQMWBHNWN
RABAQMOUBHNWN

 

 

Aegyptus

Alexandria

ALECANDREWN

 

 

Syrtica

Leptis Magna

Lephki (punică)

Macaraea + Bilan

Maqar, Bilan (punică)

Oea

Oyath (punică)

Sabratha

Tsabrathan (punică)

 

 

Byzacene

Achulla

ACHVLLA

Hadrumetum

HADR.
HADRUM

Leptis Minor

LEPTIS

Thaena

Thainath (punică)

Thapsus

THAPSUM

Thysdrus

Stpsr (punică)

 

 

Zeugitana

Carthago

C. I. C. D. D. P. P.
KAR. VENERIS

Clypea

C. I. P.
C. P. I.

Hippo Diarrhytus

HIPPONE LIBERA

Utica

M. M.
M. MUN. IUL. UTIC. D. D. P. P.

 

 

Mauretania

Caesarea

CAESAREA

Tingis

Mb'l Ting' (neopunică)

  Inapoi la indexul alfabetic

inapoi la sectiunea de articole